Assessorament en situacions de dependència

Marc Legal de la dependència

Tradicionalment, les famílies, per mitjà del cuidador informal –bàsicament la cuidadora informal – han sigut les que han carregat amb el pes de la cura de les persones amb discapacitat i dependència. Les persones eren ateses a casa i la seva assistència, no especialitzada ni professionalitzada, depenia en termes qualitatius dels recursos disponibles a la família.

És precisament cap a finals del segle XX que els canvis demogràfics experimentats –l’envelliment de la població- als països industrialitzats generen increments en la quantitat de persones amb discapacitat i converteixen la situació tradicional en un problema reconegut pels estats.

A Espanya, a principis del segle actual s’admet entre les forces polítiques la necessitat d’establir un marc legal de reconeixement i atenció al problema, que acaba derivant en la que coneixem popularment com a “Llei de la Dependència”, i que podeu trobar a l’enllaç que facilitem a continuació.

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia

http://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-21990-consolidado.pdf

Anuncios